در حال انتقال به بانک ... processing...

کابلهای هوایی خودنگهدار

    ویژگی‌های محصول

موارد بیشتر

/upload/images/2021/سایز کابل خودنگهدار.pdf

مشخصات کابل خودنگهدار

  • کابل خودنگهدار شش رشته :  کابل خودنگهدار شش رشته شامل سه رشته فاز، یک رشته روشنایی معابر و یک رشته نول، یک رشته نگه دارنده می باشد.
  • کابل خودنگهدار پنج رشته :  کابل خودنگهدار پنچ رشته  شامل سه رشته فاز، یک رشته روشنایی معابر و یک رشته نول نگه دارنده می باشد.
  •  کابل خودنگهدار سه رشته :  کابل خودنگهدار سه رشته شامل  یک رشته فاز، یک رشته روشنایی معابر و یک رشته نول نگه دارنده
  • کابل خودنگهدار دو رشته :  کابل خودنگهدار دو رشته شامل یک رشته فاز و یک رشته نول میشود که مخصوص کابل سرویس رسانی به مشترکین و تغذیه تک فاز است.

ثبت نظر

( نظر خود در درباره این محصول را ثبت نمایید )

محصولات مرتبط

All Right’s Reserved | Designed by Nonegar Pardazesh